Avís legal

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell de 27 d’abril de 2016 (GDPR), a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), així com la “Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic” (LSICE), mitjançant el present Avís legal posa en el seu coneixement les condicions generals d’ús que regulen totes les operacions realitzades a través de la pàgina web

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de FUNERÀRIA PRT SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de FUNERÀRIA PRT SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de FUNERÀRIA PRT SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

-La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per FUNERÀRIA PRT SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis esmentats.

-L’ús de de la informació, serveis i dades ofertes per FUNERÀRIA PRT SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITATS

FUNERÀRIA PRT SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FUNERÀRIA PRT SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, FUNERÀRIA PRT SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

FUNERÀRIA PRT SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FUNERÀRIA PRT SL informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FUNERÀRIA PRT SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, FUNERÀRIA PRT SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit al correu info@funerariaprt.com

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FUNERÀRIA PRT SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i FUNERÀRIA PRT SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i FUNERÀRIA PRT SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat d’AMPOSTA.